18 thg 3, 2019

Một số anh em Hoan Thiện sau năm 1975

Từ trái sang phải:

+ Hàng trước: Nguyễn Vũ HT74, Nguyễn Văn Chửng HT74, Lê Văn Thắng HT74, Hồ Dinh HT69, Lê Văn Trung HT74, Lê Xuân HT69.

+ Hàng sau: Huỳnh Văn Lâm HT71, Phạm Thạnh HT69, Đặng Thừa HT69, Nguyễn Thanh Thiên HT69, Phạm Ngọc Hoa HT69, Nguyễn Vinh HT69, Nguyễn Xuân Hùng HT69, Dương Quang Đức HT71, Đoàn Mạnh Hữu HT74, Nguyễn Tấn Lục HT69.

Trong hình có 5 anh em hiện đang là linh mục: 02 người phục vụ tại USA, 03 người phục vụ tại Việt Nam.

16 thg 6, 2017

- Trại liên đoàn Hoan Thiện Tết 1968 tại sân của Tiểu chủng viện

Hồi đó có 2 toán Tráng, 1 đoàn Kha và 3 đoàn Thiếu: Đoàn Hoan Thiện, đoàn Lam sơn và Đoàn Đống Đa.

Tráng, Kha và đoàn Thiếu Hoan Thiện là những đoàn đã có từ những năm trước. Riêng hai đoàn Lam Sơn và Đống Đa mới được thành lập.

Đoàn Kha do Đỗ Bá Đăng làm kha trưởng, Thiếu đoàn Hoan Thiện do ai đó làm Thiếu trưởng tôi không nhớ rõ, Thiếu đoàn Lam Sơn do Nguyễn văn Trọng làm thiếu trưởng và Thiếu đoàn Đống Đa (cùng tên đường địa chỉ của TCV) do Lê Thanh Minh làm thiếu trưởng (Tôi vẫn còn giữ được thẻ Thiếu trưởng làm kỷ niệm), Phùng Minh làm thiếu phó và Nguyễn văn Dụ làm phụ tá. Liên đoàn Hoan Thiện thuộc Đạo Huế do anh Tôn Thất Lôi, hiệu trưởng trường Lê Lợi, làm Đạo trưởng.Còn Đạo Thừa Thiên thì do anh Ngô làm đạo trưởng. Trong kỳ trại nầy có những đội làm trại sàn mà thiếu tre để lát sàn nên vào nhà ngủ lấy vạc giường ra lót, thế là hôm sau bị cha Hoài, gọi ngài là cha việc (cha quản lý) dũa cho một trận te tua.....đó là những kỷ niệm còn sót lại ...

Trại sàn của Thiếu Đoàn Đống ĐaTác giả bài và hình ảnh: Lê Thanh Minh PX61