31 thg 10, 2010

- Loạt hình TCV Hoan Thiện (1)

Loạt hình TCV Hoan Thiện. Xin xác định niên khóa, những người trong hình, thời gian chụp.

Hình 01

Hình 02

Hình 03

Hình 04

Hình 05

Hình 06

Hình 07

Hình 08

Hình 09

Hình 10

Hình 11

Hình 12

Hình 13: Lớp PX60

- Lớp Hoan Thiện 1963 (1)

Lớp HT63

Nguồn hình ảnh: Nguyễn Đăng Trúc.

- Lớp Hoan Thiện 1964 và cha Hàm


Lớp HT64:
Hàng trước, từ trái qua: Lê Phúc (cháu cha Ảnh), Nhơn, Hữu Phước, Trần Phước, Phu (Phúc, em cha Bình cha Dụ), Lê Xuân, Sáng, Đông, Hiển, Tùng, Mạnh Hùng (?) , Khanh, Hữu Hùng, Phúc, Hội.

Hàng sau, từ trái qua: Khôi, Danh, Vĩnh, Quý, Sinh, Nở, Hùng Anh, Thanh (Liệu), Thông (?), Cha Hàm, Thạnh, Lợi, Diễn, Chương , Hòe, Thiện, Bôn, Hoàng Mẫn, Vinh Sơn, Trung.

Nguồn hình ảnh: Nguyễn Đăng Trúc.

- Lễ Khánh Thành Tiểu Chủng viện Hoan Thiện

Lễ Khánh Thành Tiểu Chủng viện Hoan Thiện năm 1962.


Có 4 Đức Giám mục: ĐC Đoàn, ĐC Từ, ĐC Thục, ĐC Đại.
Hàng sau: Cha Trung, Cha Mẫn, Bộ trưởng Y tế Trần Vỹ, Cha Lập.

Nguồn hình ảnh: Nguyễn Đăng Trúc.

- Nghỉ hè tại Cảnh Dương

Cha Thể và anh Cái Quốc Bửu (HT 63 đã được Chúa gọi về!)

Nghỉ Hè 1965 (?) tại Cảnh Dương
Đàng sau: Cha Nguyễn Ngọc Hàm. Trước: Chú Vang (Cheminée) và Trúc.

Hình kỳ nghỉ Hè 1965 (?) tai Cảnh Dương.
Trung (HT63 Đã ra đi!), Nguyễn Văn Huy, Cha Thể, Đặng Thanh Minh , Phan Văn Hiền và Trúc.

- Lễ Mở Tay của cha Têphanô Nguyễn Như Thể

Lễ Mở Tay của Cha Têphanô Nguyễn Như Thể
Nguồn ảnh: Nguyễn Đăng Trúc

- Lớp Phú Xuân 1959. Diễn văn nghệ.

Văn nghệ của Lớp PX59 tại Hoan Thiện:
Phụ (Phượng), Tường , Lê

Văn nghệ của Lớp PX59 tại Hoan Thiện:
Tường

Văn nghệ của Lớp PX59 tai Hoan Thiện:
Hải, Tuyến , Trúc

- Lớp Phú Xuân 1959 tại TCV Hoan Thiện.


Lớp PX1959, chụp tại TCV Hoan Thiện năm 1963. Từ trái qua phải: Lễ, Phụ (Phượng) Huy, Trúc, Minh, Cha Bề trên Thuận, Quang, Tuyến, Trọng, Công.

- Lớp PX1961 tại TCV Hoan Thiện


Lớp PX1961. Từ trái qua phải:

Hàng đầu: Kim-Long, Cha Lê Văn Mẫn, Ấm (Bùi Bá Danh), Cha Nguyễn Văn Thuận, Cư, Cha J.B.Etcharren, Khánh, Công.

Hàng sau : Pháp, Khôi, Phước, Bảng, Phú, Huy, Thuận, Cẩm, Bảo, Minh, Lễ, Hiếu, Tường, Trúc, Tọai, Quang, Tuyến, Phụ (Phượng), Tân, Trọng, Điền.

Nguồn hình ảnh: Nguyễn Đăng Trúc.

- Noel tại TCV Phú Xuân

Noel tại Tiểu Chủng viện Phú Xuân: Năm nào đây nhỉ?


Nguồn hình ảnh: Nguyễn Đăng Trúc.

- Noel năm 1963 TCV Hoan Thiện

Noel tại Tiểu Chủng viện Hoan Thiện năm 1963:


- Tượng thánh Don Bosco

Tượng thánh Don Bosco, đặt trước nhà nguyện TCV Hoan Thiện.

Nay được lưu giữ tại Phủ Cam, Huế:

Nguồn ảnh: Nguyễn Đăng Trúc.

- Hình chụp tập thể bên nhà nguyện TCV HT

Hinh chung chụp bên cạnh nhà nguyện Tiểu Chủng viện Hoan Thiện (X là chưa biết):
X, X, Thông, Nguyễn bá Tùng,

Ngồi ngay trước cha Tự, hàng đầu là Xuân, Xuân, Phước, X, X, Mạnh Hùng, Tiến (Phủ Cam), X, X, Hội, X, X, Nhơn (Octobre), Sáng, Hùng, Sương, Mẫn, Viên (?), Gioang, X  X  X
Hàng thứ 2 từ trái qua:
X,  Vĩnh, Tùng (ngồi thấp hơn), X,  X,  X,  X, Dung, Phu, Vinh Sơn (trước cha Etcharen), X, X, X, Tùng, Khanh (trước cha Mẫn), Sinh, Tế (trước cha Thuận). X,  Hòe , Võ Anh, X , X  Phúc , X, X, X,  X
Hàng thứ 3, đứng, trái qua:
Khôi, Ngọc (Sửu), X, X, X, X, X, Chương, X, Cha Tự, cha Tuyên, Trực, Danh, X, X, X, X, Lợi,  X, X.
Hàng 4:Phía sau cha Tự là anh Cả, Danh, Chiến, cha Giải, X, X, Hoàng Thượng, cha Hiệu, Kim Suyền.
Hàng sau cùng, trái qua:X, X,  Triêu, X, Trọng, Bường, X, X,  Đăng, X, X, Paul Hiếu, Huy (cha Trần minh Huy), cha Hùng, X, cha Sỹ, Tuyến (LM), X, Tài, X,  Lời, X, Cái Phụ, X, Trúc, X, cha Phúc, X, X, cha Quý,  X, X,
Cảnh (Lợi) - Phía trước anh Hiếu, mé trái 1 chút là anh Ký,  cha Huy (sẹo), Lê công Đồng, Đặng Thanh Minh, X, Dương Quỳnh (mang kính).

Nguồn hình ảnh: Nguyễn Đăng Trúc PX57.

- Tượng Đức Mẹ trước nhà cơm

Tượng Đức Mẹ bồng Chúa đứng giữa hồ nhỏ trước nhà cơm.


Nay được đưa về đặt tại Đại Chủng viện Xuân Bích Huế:

- Đức Khâm sứ Tòa Thánh Palmas thăm TCV Hoan Thiện

Hình ảnh Đức Khâm Sứ Tòa Thánh Palmas và Đức Ông De Nitis thăm TCV Hoan Thiện năm 1965. Trong hình ảnh chúng ta có thể thấy Đức Tổng Philipphê Nguyễn Kim Điền, cha Paul Lê Văn Đẩu, cha Bề trên ĐCV Trần Thái Đỉnh, linh mục FX Nguyễn Văn Thuận và một số cha giáo TCV.

Nguồn hình ảnh: Nguyễn Đăng Trúc PX57

- Các chú trong giờ chơi.

Các chú TCV An Ninh trong giờ chơi. Hình chụp năm 1910.
Nguồn hình ảnh: ...

- Bên ngoài ngôi nhà thờ TCV An NinhBên ngoài ngôi nhà thờ TCV An Ninh. Hình chụp năm 1910.
Nguồn hình ảnh: ...

- Bên trong ngôi nhà thờ TCV An Ninh

Bên trong ngôi nhà thờ TCV An Ninh. Hình chụp năm 1910.
Nguồn hình ảnh: ...

- Giờ học TCV An Ninh

Giờ học tại TCV An Ninh. Hình chụp năm 1910.
Nguồn hình ảnh: ...